Sprawozdania

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdnie merytoryczne z działalności za 2019 rok
Bilans na dzień 31.12.2019 r
Protokół komisji rewizyjnej za 2019 r
Rachunek zysków i strat za 2019 r